top of page

conflictbeheer

Conflictpreventie

De kern van conflictmanagement is natuurlijk : voorkomen

Dat kan in de eerste plaats door het scheppen en voeden van een ondersteunend en stress-arm basisklimaat in je organisatie of team. 

Je kan voortdurend ‘zorgend waken’ en bijsturen wat betreft de communicatie-cultuur; vooral dan wat betreft stijl, timing en frequentie.

 

Je kan er ook voor zorgen dat je wijze van managen voldoet aan de hedendaagse opvatting van ‘autoriteit’ met gedeelde verantwoordelijkheid en een cultuur van co-creatie en open overleg, waardoor de oude risicofactoren van elkaar dingen misgunnen veel minder een rol spelen.

 

In het verlengde hiervan kan je er op toezien dat je veranderingen die noodzakelijk of wenselijk zijn in de organisatie niet overhaast, te autoritair of onduidelijk worden ingevoerd en doorgedrukt.

 

Wij zijn goed geplaatst om je hierin te ondersteunen.  Vraag onze interventie, zo nodig op locatie.  Desgewenst kunnen we je helpen een sociaal warmer klimaat te scheppen, met meer persoonlijke aandacht en verdiepen van de teamrelaties, zonder minder productief te worden.  We geven je inzichten en tips voor het scheppen van een sociaal contactveld dat meer verbindend en dragend is, meer durvend-innovatief, transparanter in de intenties en meer uitgaand van een feel-good-atmosfeer als basis. 

 

  • Wil je je organisatie of team eens laten doorlichten en adviseren op bovenvermelde punten?

  • Wil je jezelf ontwikkelen tot een meer conflict-vrij persoon?

  • Wil je individuen of teams in je organisatie extra versterken door meer bewustzijn rond zorgzaam gedrag/management op dit vlak?

  • Wil je individuen of teams die door anderen ervaren worden als conflict-uitlokkend of -versterkend op een aangename manier, maar gericht, laten coachen?

  • Wil je leidinggevenden bewuster/vaardiger maken in het vroeg detecteren, pro-actief vermijden, afzwakken, ten goede ombuigen, beëindigen en nadien opvolgen van conflicten?  Vraag ons op maat een training of coaching.

Herstelgesprekken na conflict

Als dingen echt fout zijn gegaan of emoties hoog zijn opgelopen omdat iemand zich gekrenkt, miskend, onheus behandeld of tegengewerkt voelt, kan het zinnig zijn om, onder bemiddeling, een gesprek te organiseren dat in de eerste plaats tot doel heeft tot een verzoening te komen en de ontstane ‘schade’ (meestal van psychologische aard) zoveel als mogelijk te herstellen.

 

Heel vaak verandert alles als er uiteindelijk toch ‘georganiseerde’, maar tegelijk ‘ware’ luisterbereidheid aangeboden wordt en plaats en tijd wordt gegeven aan integere empathie.

Het kan gebeuren dat mensen, zelfs leidinggevenden, zich niet of onvoldoende bewust zijn van welk effect hun taalgebruik, gedrag of beslissingen hebben op anderen.  Als een ‘gekwetste’ persoon dan zulk effect kenbaar maakt en een gewoon gesprek erover niet zorgt voor een positieve doorbraak of een ‘loslaten’, dan kan een geleid, sereen en ‘gemeend’ herstelgesprek alles ten goede doen keren.

Dit is bewust, gedurfd en hedendaags managen van conflict en frustratie. 

En niemand zal het zich achteraf beklagen.

Conflictbemiddeling 
bottom of page