top of page

ONDERSCHEID

COACHING - TRAINING - MASTERY

Bovenstaande termen worden zelden eenduidig gebruikt.  Organisaties en auteurs vullen ze op verschillende manieren in.   Hieronder geven wij eenvoudigweg aan wat deze begrippen bij óns betekenen...

Het volgende spreekt voor zich : als er coaching wordt gekozen voor een bepaald werkveld, dan kan het toevoegen van training en/of mastery workshops op datzelfde domein heel zinnig zijn.  Het versterkt meteen de reële toepasbaarheid op de werkvloer en dus het resultaat van de investering.

coaching

Coaching

Is zowel mogelijk voor individuen als voor teams.

 

Het gaat in de eerste plaats om het verhogen van de algemene potentie van de persoon/het team en in het bijzonder de competentie tot zelfbewustzijn, consequente waarden-beleving en zelfsturing.

 

De inhoudelijke inbreng van de coachee/het team zelf is altijd doorslaggevend (bepaalt in hoge mate het einddoel en het gekozen traject ernaartoe).

 

Het programma richt zich op waar men van nature goed in is (net dát probeert men te ontdekken en meer aan te spreken, in harmonie te brengen met de professionele functie en de persoonlijke stijl).

De werkmethodiek is meestal een gespreksvorm (interview, spiegeltechnieken, via conversatie helder krijgen van gebruikte begrippen, ...).

 

De coach inspireert en daagt uit, stelt zeer gerichte pertinente vragen, om het proces te sturen en te verdiepen, bespreekt de leerervaringen en de vorderingen, begeleidt het bewuste zelf-beoordelen, op een objectieve en zo neutraal mogelijke manier, vrij van negatieve zelfbeelden.

Coachen houdt vaak in dat er sterk wordt gefocust op de context; de coach heeft m.a.w. bijzondere aandacht voor de overtuigingen die bij de coachee de context vormen voor wat die waarneemt.

 

De totale doorlooptijd van de coaching wordt bij de aanvang meestal ‘bij benadering’ ingeschat (wordt onderweg gespecifieerd en bijgesteld) -  één sessie duurt doorgaans een uur.

Training

training

Is zowel mogelijk voor individuen als voor teams.

Het gaat in de eerste plaats om het aanleren van heel specifieke vaardigheden aan de persoon/het team en in het bijzonder aspecten rond communicatie, samenwerking, motivatie, creativiteit, sociale skills, managementstijlen, ...  Er is een combinatie van theorie en een even groot aandeel praktijk.

 

De inhoudelijke inbreng van de coachee/het team zelf is bij de keuze van het trainingsonderwerp het grootst (wat is er NU nodig om verder te groeien, in welk domein wordt kundigheid gemist?, ...). Zo gauw de training is opgestart, zal - vooral bij het verstrekken van nieuwe achtergrondinformatie - de trainer meer content-verantwoordelijkheid nemen.

 

Het programma richt zich op wat nodig is voor de huidige of geplande functie en/of voor het team of de organisatie (m.a.w. men traint vaak datgene waarin men voorlopig nog zwakker is, of wat als nieuwe vaardigheid gevraagd wordt, bijvoorbeeld als uitdaging of ambitie en eventueel ook na promotie naar een leidinggevende functie, loopbaan-heroriëntering of organisatie-transmissie). 

 

De werkmethodieken wisselen meestal tussen interactief doceren, levendig discussiëren en krachtige praktijk-oefeningen (toepassings-opdrachten, rollenspel, evaluatie en bijsturen van het resultaat en daarna weer op een hoger niveau brengen, ...).

 

De trainer is gul in kennisoverdracht, enthousiasmerend en kernachtig bij de gerichte oefeningen, leidt vanuit de eigen professionele deskundigheid het evalueren en zal fel uitnodigen tot herhalen van opdrachten om echte gedragsverandering en een aanzet tot beheersing mogelijk te maken.

 

De totale looptijd van training kan exact op voorhand bepaald worden, maar verschilt mogelijk per persoon en per team naargelang de gemaakte afspraak en de complexiteit van de aan te leren vaardigheden.

 

Eén training duurt meestal een hele dag, eventueel een aantal aaneensluitende dagen, maar kan ook gegeven worden over langere termijn als een soort cyclus met afgeronde trainingsmodules.

mastery

Mastery

voor kleinere selecte groepen...

 

Het is een workshop-vorm voor zogenaamde ‘high potential’-personen, beschikkend over een opmerkelijke en veelzijdige capaciteit op intellectueel en sociaal-communicatief vlak.  Ze zijn geïnteresseerd in zelfontplooiing, het vergroten van hun zelfbewustzijn en permanent bijleren. 

 

De beperkte groep kan samengesteld zijn uit leidinggevenden (in spe) en/of uit personen van verschillende teams.

 

Hier gaat het erom de aan het licht gekomen talenten nog aan te scherpen, om het creëren van een unieke mogelijkheid om een uitzonderlijk hoog niveau te halen in specifieke deelaspecten van leiderschap, management of communicatie.

 

Hier wordt een leertraject gevolgd dat veel vraagt qua werkritme, inzet en (oefen)discipline, maar naar verhouding ook bijzonder veel geeft qua impulsen, methodieken en nauwgezette begeleiding.

 

Inhoud volgens afspraken.

 

Typisch zijn de sterke resultaatgerichtheid en bovengemiddelde kwaliteitseisen.

bottom of page